Privacybeleid

Algemene opmerkingen

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

 1. wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De “verantwoordelijke” voor de verwerking van de gegevens op deze website is:
Lebenshilfe Aachen
Workshops & Service GmbH
Neuenhofstrasse 170
52078 Aken
Telefoon: +49 241-9 28 11-0
Fax: +49 241-9 28 11-156
E-mail: info@werkstatt-ac.de

De “voor de verwerking verantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Als u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het onderstaande contactformulier:

Post:

Lebenshilfe Aachen Werkstätten & Service GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Neuenhofstrasse 170
52078 Aken

Per e-mail:

dsb@werkstatt-ac.de

 1. hoe verzamelen wij uw gegevens

In het algemeen verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen leveren. Ten eerste worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken).

 1. Waar gebruiken wij uw gegevens voor

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website naar behoren wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om bepaalde functies of diensten op onze website aan te bieden of om het gebruikersgedrag van websitebezoekers te analyseren.

 1. Opslag en verwijdering

Het wissen van de door ons verwerkte gegevens geschiedt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Zodra zij niet langer nodig zijn voor het verzamelen van de gegevens of zodra de gegeven toestemming is ingetrokken, tenzij wij verplicht of gerechtigd zijn de gegevens langer te bewaren wegens wettelijke verplichtingen (bv. bewaartermijnen krachtens de handels- of belastingwetgeving) of om wettelijke vorderingen of andere legitieme belangen na te streven.

In dat geval wordt de verwerking beperkt tot deze doeleinden (in tegenstelling tot het wissen) in de vorm dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Verdere informatie over het wissen van persoonsgegevens is te vinden in de afzonderlijke toelichtingen in deze mededeling over gegevensbescherming.

 1. analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Wanneer u onze website bezoekt, vragen wij u vooraf om uw toestemming voor analyse- en traceringstechnologieën. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende informatie over gegevensbescherming.

 1. beveiliging van uw gegevens

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Uw gegevens worden met name in gecodeerde vorm overgedragen. Wij gebruiken het SSL (Secure Socket Layer) of TLS (Transport Layer Security) encryptiesysteem. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in uw browserregel.

 1. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

Krachtens de Europese Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) heeft u uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Enerzijds heeft u een uitgebreid recht op informatie en kunt u, indien nodig, verzoeken om correctie en/of verwijdering en/of afscherming van uw persoonsgegevens. Ten tweede kunt u om een beperking van de verwerking verzoeken en hebt u het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of meer gedetailleerde informatie wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Inleiding

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bepaalde informatie die wij verzamelen is noodzakelijk om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen, andere is noodzakelijk voor ons om de websites te exploiteren of om te voldoen aan onze legitieme belangen als bedrijf. In sommige gevallen kan de door ons verzamelde informatie alleen met uw toestemming worden gebruikt.

Lees de volgende privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw gegevens en hoe wij deze behandelen.

De informatie die wij ontvangen en hoe wij die gebruiken, hangt af van wat u doet wanneer u onze websites bezoekt, hoe uw browser is geconfigureerd en welke informatie u aan ons verstrekt.

Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor deze website is:

Lebenshilfe Aachen
Workshops & Service GmbH
Neuenhofstrasse 170
52078 Aken

Telefoon: +49 241-9 28 11-0
Fax: +49 241-9 28 11-156
E-mail: info@werkstatt-ac.de

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming

Post:

Lebenshilfe Aachen Workshops & Service GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Neuenhofstrasse 170
52078 Aken

Per e-mail:
dsb@werkstatt-ac.de

Webhost:
Küppershofweg 15, 52072 Aken, e-mail: info@i-nex.de

Gedeelde verantwoordelijkheid

Indien wij verwerkingen uitvoeren onder gedeelde verantwoordelijkheid (Art. 26 van de GDPR), zullen wij u hierover informeren op de relevante punten in deze toelichting.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte

Indien persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, kunt u dit zien in de desbetreffende delen van deze kennisgeving.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en ook niet voor de inhoud van deze andere internetaanbiedingen en hebben daar in het bijzonder geen invloed op. Wij selecteren de pagina’s waarnaar wij linken naar beste eer en geweten, controleren ze voor zover dat redelijk is en verwijderen links van onze website indien wij op de hoogte worden gebracht van dubieuze of zelfs illegale inhoud of daarvan op enigerlei andere wijze kennis krijgen. Indien u dergelijke inhoud opmerkt, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen, zodat wij dienovereenkomstig kunnen reageren. Wij raden internetgebruikers die onze website verlaten aan zich te informeren over de respectieve informatie inzake gegevensbescherming van de andere internetaanbiedingen die zij bezoeken.

Verwerkte gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het aanmaken van logbestanden

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijd van de serveraanvraag

 

Het IP-adres wordt anoniem opgeslagen. Daartoe worden de laatste drie cijfers verwijderd. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

1. b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit f DSGVO.

1. c) Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

1. d) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit het geval na uiterlijk 14 dagen. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval wordt het IP-adres vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is de oproepende client te gebruiken.

1. e) Zijn er naast de voor de verwerking verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De website wordt gehost door i-nex GmbH, Küppershofweg 15, 52072 Aachen, e- mail: info@i-nex.de. De hoster ontvangt de bovengenoemde gegevens als verwerker van de verantwoordelijke.

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om uw toestemming vragen.

U kunt hier uw cookie-instellingen aanpassen.

Cookie toestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna “Borlabs” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de Borlabs cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert- borlabscookie/.

De cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

1. a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverzameling

Indien u bij ons solliciteert, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen met het oog op de uitvoering van de arbeidsverhouding.

1. b) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het aangaan of de totstandbrenging van een arbeidsverhouding.

1. c) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (algemeen aangaan van een overeenkomst) en – indien u uw toestemming heeft gegeven – Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

1. d) Zijn er naast de voor de verwerking verantwoordelijke nog andere ontvangers van de gegevens?

Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

1. e) Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens zullen dan worden gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de voortgezette opslag niet langer geldt.

Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

1. f) Opneming in de sollicitantenpool

Indien wij u geen werkaanbod doen, is het wellicht mogelijk u in onze kandidatenpool op te nemen. In geval van opname worden alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u te kunnen opnemen in geval van passende vacatures.

Opname in de sollicitantenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis en houdt geen verband met de huidige aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk gewist uit het bestand van sollicitanten, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens uit de kandidatenpool zullen uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is gegeven, onherroepelijk worden gewist.

Diensten die worden gebruikt om de functionaliteit, statistieken en webanalyse te verbeteren

Google

1. a) Algemene informatie over het gebruik van Google-diensten

Deze informatie geldt voor alle webdiensten die wij op onze website gebruiken en die door Google worden aangeboden:

Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, kunt u gebruik maken van de diensten van Google Ireland Ltd (“Google”), een vennootschap naar Iers recht (registratienummer: 368047) met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Een actueel uittreksel van de gebruiksvoorwaarden en uitleg over gegevensbescherming vindt u bij Google op

https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/terms
Actuele informatie over overmakingen naar derde landen
Aangezien Google over de hele wereld servers beheert, kan niet worden uitgesloten dat persoonsgegevens toch worden doorgegeven aan Google LLC, dat in de VS is gevestigd.

Tot nu toe heeft Google de doorgifte van gegevens gebaseerd op certificering in het kader van de EU. S. Privacy Shield overeenkomst. In zijn arrest van 16 juli 2020 heeft het Europees Hof van Justitie (“HvJ”) de doorgifte van gegevens op basis van deze overeenkomst ontoelaatbaar verklaard. Bijgevolg moeten de VS worden aangemerkt als een staat met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. Het Hof acht met name het gebrek aan effectieve rechtsbescherming voor de betrokkenen onvoldoende. Dit betekent dat er een bijzonder risico bestaat dat uw gegevens als websitebezoeker die door het gebruik van cookies zijn aangetast, door de Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden kunnen worden verwerkt zonder dat u over enige rechtsmiddelen beschikt.

Momenteel wordt gewerkt aan alternatieve grondslagen overeenkomstig artikel 46 van de DS-GVO voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, met inbegrip van de overschakeling op de zogenoemde standaardcontractbepalingen (“SCC”) en de eventueel vereiste aanvullende overeenkomsten.

1. b) DoubleClick

Deze website maakt ook nog steeds gebruik van de zogenaamde DoubleClick- cookie van Google, waarmee uw browser kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt. De door de cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Zie ook onze algemene informatie over het gebruik van Google- diensten. Het IP-adres wordt ingekort door activering van IP-anonimisering op deze website vóór transmissie binnen de lidstaten van de Europese Unie of naar andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP- adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om rapporten over de website- activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-gebruik te verlenen. Dit dient ons legitiem belang in de optimale marketing van onze website, daarom vragen wij ook uw toestemming (Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO) als rechtsgrondslag voor het gebruik van de DoubleClick cookie in het kader van ons bovenvermeld cookieverzoek.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De in dit kader verzamelde gegevens worden gewist nadat het doel en het gebruik van Google DoubleClick door ons is beëindigd.

U kunt het verzamelen van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de websites gerelateerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link onder het item DoubleClick deactivatie-extensie. Als alternatief kunt u ook de DoubleClick- cookies deactiveren met deze opt-out.

1. c) Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Zie ook onze algemene informatie over het gebruik van Google-diensten.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de V.S. en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijker te kunnen vinden.

Als u de dienst Google Maps gebruikt door erop te klikken, verzamelt en bewaart Google uw gegevens. Informeert u zich vóór het gebruik van de kaartendienst over de aard en omvang van de gegevensverzameling aldaar en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google als aanbieder van de kaartendienst, alsmede over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, waarover u meer kunt vinden in het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy.

De kaartendienst wordt gestart door een actieve handeling van de websitebezoeker en wordt door ons beschouwd als toestemming (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. a DS-GVO) voor het doorgeven van gegevens aan Google.

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op: Google Maps Gebruiksvoorwaarden.


Sociale media

Actuele informatie over overmakingen naar derde landen

Tot nu toe baseerden veel aanbieders van sociale netwerken, zoals Facebook, de doorgifte van gegevens op certificering in het kader van de Privacy Shield- overeenkomst tussen de EU en de VS. In zijn arrest van 16 juli 2020 heeft het Europees Hof van Justitie (“HvJ”) de doorgifte van gegevens op basis van deze overeenkomst ontoelaatbaar verklaard. Bijgevolg moeten de VS worden aangemerkt als een staat met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. Het Hof acht met name het gebrek aan effectieve rechtsbescherming voor de betrokkenen onvoldoende. Dit betekent dat er een bijzonder risico bestaat dat uw gegevens als websitebezoeker die door het gebruik van cookies zijn aangetast, door de Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden kunnen worden verwerkt zonder dat u over enige rechtsmiddelen beschikt.

Momenteel wordt gewerkt aan alternatieve grondslagen overeenkomstig artikel 46 van de DS-GVO voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, met inbegrip van de overschakeling op de zogenoemde standaardcontractbepalingen (“SCC”) en de eventueel vereiste aanvullende overeenkomsten.

1. a) Gebruik van YouTube-video’s

Wij integreren YouTube-video’s op onze website. Deze dienst wordt aangeboden door Google (“provider”). Zie ook onze algemene informatie over het gebruik van Google-diensten. Voor YouTube-video’s die op onze website zijn opgenomen, is de instelling voor uitgebreide gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekentdat er geen informatie over websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video’s dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Wanneer u een video afspeelt die op onze website is ingesloten, verzamelt en bewaart YouTube uw gegevens. Informeer u daarom voordat u de video afspeelt over het doel en de omvang van de gegevensverzameling aldaar en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google als aanbieder van de YouTube-dienst, alsmede over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, waarover u meer kunt vinden in het privacybeleid van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Het starten van het afspelen van een ingesloten YouTube-video vindt plaats door de actieve handeling van de websitebezoeker en wordt door ons beschouwd als toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

geëvalueerd voor de doorgifte van gegevens aan YouTube (Google). Wanneer een YouTube-video wordt afgespeeld, worden het IP-adres en andere inloggegevens van de websitebezoeker doorgegeven aan YouTube, en daarmee in het bijzonder informatie over welke van onze websites de bezoeker heeft bezocht. Deze informatie kan echter niet aan de desbetreffende websitebezoeker worden gekoppeld, tenzij de bezoeker zich vóór het bekijken van de pagina heeft aangemeld bij YouTube of een andere dienst van Google (bijv. Google+) of permanent is aangemeld.

Wanneer het afspelen van een ingesloten video wordt gestart door erop te klikken, slaat YouTube alleen cookies op het apparaat van de websitebezoeker op via de verbeterde privacymodus, die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, tenzij de websitebezoeker op dat moment is ingelogd op een Google- service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en -extensies.

Adres en link naar het privacybeleid van de externe leverancier:

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

1. b) Gebruik van Facebook, Instagram en Xing

Onze websites bevatten links (vlaggen) naar onze online aanwezigheden in verschillende sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram of Xing. Met deze links verlaat u onze website en bent u direct verbonden met onze respectievelijke online aanwezigheid op bijv. Facebook of Xing. Wij willen erop wijzen dat op deze platforms de respectieve gebruiksvoorwaarden en richtlijnen inzake gegevensbescherming van de respectieve exploitant van het sociale netwerk van toepassing zijn, waarop wij geen invloed hebben. Wij kunnen zogeheten inzichtgegevens verzamelen op onze online-presentaties. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is website-analyse om de webinhoud en aanbiedingen op de fanpagina te verbeteren. Gelieve te noteren dat wij geen invloed hebben op de instellingen van “Insights”. De instellingen worden geregeld door de aanbieder van de sociale media. Wij ontvangen alleen geaggregeerde “Insights” van de sociale-mediaprovider. Nadere informatie over “Insights” is hieronder te vinden. Het verzamelen van “Insights”-gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit f DSGVO. Wij zien ons gerechtvaardigd belang in het aanbieden van een communicatiekanaal voor zelfpresentatie, het analyseren van het succes van de maatregelen en het afstemmen van ons eigen aanbod op de belangen van de bezoekers.

Wij wijzen u erop dat vanaf dit punt de gebruiksvoorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betreffende derde aanbieder als exploitant van het sociale netwerk van toepassing zijn. Hieronder vindt u informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsvoorwaarden van de afzonderlijke derde aanbieders.

Wij wijzen er tevens op dat in geval van verzoeken om informatie of het doen gelden van rechten van de betrokkene, rechtstreeks contact met de betrokken derde aanbieder doeltreffender kan zijn, aangezien gewoonlijk alleen de derde aanbieder toegang heeft tot de gegevens van de gebruikers en de nodige maatregelen kan treffen en informatie kan verstrekken. In onze hoedanigheid van “gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijke” met de derde aanbieder, hebt u echter ook het recht om contact met ons op te nemen. Wij zullen uw verzoek of bewering dan doorsturen naar de aanbieder van de sociale media. Wij zullen u te allen tijde graag van dienst zijn.

Voor zover deze door derde aanbieders worden geleverd, hebben wij overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten conform art. 26 DS- GVO (gezamenlijke verantwoordelijkheid) of art. 28 (verwerking in opdracht) gesloten en letten wij bij doorgifte aan derde landen buiten de EU/EER op passende garanties conform de vereisten van art. 46 ff DSGVO.

Totdat een gelijkwaardige oplossing is geïmplementeerd (zie de huidige mededeling hierboven), verwijzen wij naar de doorgifte bij wijze van uitzondering op basis van toestemming overeenkomstig art. 49, lid 1, onder a), DSGVO. Dit gebeurt door middel van een overeenkomstige nota over doorgifte naar derde landen en aanvaarding van doorgifte naar de respectieve aanbieders van sociale media, aangezien het gebruik van deze inhoud onlosmakelijk verbonden is met de mogelijkheid van doorgifte naar de VS.

Indien u wenst te voorkomen dat uw gegevens worden doorgegeven aan de VS, dient u af te zien van het doorgeven van uw gegevens aan de aanbieders van sociale media en, indien u een geregistreerde gebruiker bent op het desbetreffende sociale platform, van het inloggen op uw account op hetzelfde moment.

Wij werken met de volgende externe aanbieders van sociale netwerken:

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) -.

Privacybeleid:www.facebook.com/about/privacy/ Privacy-instellingen:www.facebook.com/settings
Gebruiksvoorwaarden:www.facebook.com/legal/terms/update Cookiebeleid: https://www.facebook.com/policies/cookies
Informatie over gedeelde verantwoordelijkheid: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informatie over “Insights”-gegevens: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Opt-out: www.facebook.com/settings en www.youronlinechoices.com,

 1. Xing (New Work SE Dammtorstraße 29-32 20354 Hamburg Duitsland) – Privacybeleid / opt-out: privacy.xing.com/nl/privacy-policy.

Privacy-instellingen: faq.xing.com/nl/node/750

Cookiebeleid: privacy.xing.com/nl/privacy-policy/print-version Gebruiksvoorwaarden: https://www.xing.com/terms

 1. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten) – Instagram.

Privacybeleid/ Opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Privacy-instellingen: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

Informatie over gedeelde verantwoordelijkheid: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informatie over “Insights”-gegevens: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Cookiebeleid: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig Gebruiksvoorwaarden: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp

Rights of the data subjects

1. a) Recht op informatie

In overeenstemming met Art. 15 DS-GVO kunt u informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij verwerken.

1. b) Recht op correctie

Indien de gegevens die op u betrekking hebben niet (meer) correct zijn, kunt u overeenkomstig artikel 16 van de GDPR om correctie verzoeken. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om ze aan te vullen.

1. c) Recht op wissing

Overeenkomstig art. 17 DS-GVO hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.

1. d) Recht om verwerking te beperken

Overeenkomstig Art. 18 DS-GVO heeft u het recht, indien aan de voorwaarden is voldaan, te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

e) Recht van beroep

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een

toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze, overeenkomstig artikel 77, lid 1, van de GDPR. Dit omvat de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de voor de verwerking verantwoordelijke: Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, 0211/38424-0, poststelle@ldi.nrw.de.

1. f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien aan de vereisten van Art. 20 (1) DS-GVO is voldaan, heeft u het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten vrijgeven. Het verzamelen van gegevens voor de terbeschikkingstelling van de website en de opslag van logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Zij zijn derhalve niet gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DS-GVO of op een overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO, maar zijn gerechtvaardigd overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DS-GVO en voldoen derhalve niet aan de vereisten voor gegevensoverdraagbaarheid

Recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, d.w.z. verwerking die wij baseren op onze legitieme belangen. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking plaatsvindt met het oog op de verdediging, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de website.

Wijziging en bijwerking van de kennisgeving inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken indien wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken of indien het rechtskader of de interpretatie en de toepassingspraktijken die de basis vormen van onze gegevensverwerking, veranderen.

Daarom verzoeken wij u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze informatie over gegevensbescherming.

GEGEVENSBESCHERMINGSFUNICATOR van de
Lebenshilfe Aachen Werkstätten & Service GmbH

Indien u vragen of suggesties hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan horen wij dat graag. In dat geval kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) als volgt bereiken:

Post:

Lebenshilfe Aachen Werkstätten & Service GmbH Functionaris voor gegevensbescherming Neuenhofstrasse 170
52078 Aken

Per e-mail: dsb@werkstatt-ac.de

Status: februari 2021

navi-hover-effekt

ART BRUT STUDIOS © 2021 - 2022

Scroll naar boven